audio book, books, headphones-6666976.jpg

Прирачник за користење на Аудиоучебници во училницата

Во современото образование, инклузивността има голема важност. Се обидуваме да создадеме училишта каде секој ученик, независно од нивните потешкотии или разлики, може да добие квалитетно образование. Една од најиновативните алатки што помагаат во овој напор е користењето на аудиоучебници. Во овој пост, ќе истакнеме неколку од главните бенефиции на аудиоучебниците и како тие помагаат на учениците со потешкотии во читањето и дислексија.

Аудиоучебниците им овозможуваат на учениците со потешкотии во читањето и дислексија да го слушнат текстот во неговата изворна форма. Ова им помага да го разберат текстот подобро, бидејќи слушањето на текстот може да им биде полесно од читањето.

Аудиоучебниците им овозможуваат на учениците да го чујат правилниот изговор на зборовите и речениците. Ова може да им помогне да ја подобрат својата вокабуларна способност и правопис, што е особено важно за учениците со дислексија.
За учениците со потешкотии во читањето, читањето може да биде напорно и долготрајно. Аудиоучебниците им овозможуваат на учениците да се концентрираат на разбирањето на текстот, а не на напорното читање. Ова може да им помогне да подобрат својата концентрација и да им се олесни учењето.

Користењето на аудиоучебници создава образование во кое сите ученици имаат еднаков пристап до информациите. Ова го зголемува чувството на припадност и вклученост кај учениците со потешкотии во читањето и дислексија, помагајќи им да ги постигнат своите образовни цели.

Кога учениците ќе можат подобро да разбираат и усвојуваат знаење, нивната мотивација за учење се зголемува. Аудиоучебниците ги стимулираат учениците и им даваат мотивација. Користењето на аудиоучебници во училницата може да има значителни бенефиции за учениците со потешкотии во читањето и дислексија. Овие инклузивни алатки им овозможуваат на овие ученици да ги надминат своите предизвици и да ги постигнат своите образовни цели. Како заедница, треба да се обидеме да ги вклучиме овие алатки во нашите училници и да создадеме средина каде сите ученици може да се развиваат и успешно да учат.

Во продолжение на овој текст линк за Прирачник за користење нa аудио учебници во училницата кој е креиран во рамки на проектот „Аудио учебници – поддршка за учениците со потешкотии во читањето и нивните наставници“ Реф. Бр. 2020-1-LV01-KA201-077533.

Ве покануваме да го симнете и да разгледате зошто ваквите учебници се потребни, кои бенефиции ги добиваат учениците од истите и како да ги користиме како алатка.

Овој прирачник е достапен и на англиски, словачки, литвански и летонски јазик.