Што е тоа Аудио Дејзи формат на книга?

DAISY (Дигитален пристапен информациски систем) е светски стандард за дигитални аудио книги за луѓе кои се слепи или имаат потешкотии во читањето. Овој формат е во развој повеќе од десет години, при што повеќето од светските библиотеки на аудио книги сега користат некоја форма од овој вид на книги.

Конзорциумот DAISY (www.daisy.org) работи целосно на оваа поле, кон подобрување на форматот и можностите за објава на вакви книги. DAISY се обидува да му даде на читателот аудио книги кои имаат иста флексибилност што ја уживаат читателите на обичните печатени книги: навигација по поглавје, дел, потсекција и страница. Читателите можат да читаат или прескокнуваат фусноти, странични ленти или информации додадени специјално за корисниците на аудио верзијата.

Постојат три вида на DAISY книги. Првиот од нив е само аудио DAISY, кој е најчесто користен формат. Ова е вид на книга е најзастапена во Националната библиотечна служба во САД. Овој формат обезбедува минимална текстуална содржина и збир на снимки што читателот ги слуша кога се репродуцира книгата. Само аудио најчесто се користи за рекреативно читање, користејќи нарација од страна на наратор.

Вториот вид на DAISY книги се само со текст и немаат аудио снимка. Овие книги се читаат или преку апликации / системи за претворање на текст во говор или со брајово писмо. Bookshare.org произведува DAISY книги само со текст. Нивната главна предност е нивната многу мала големина на датотека во споредба со книгите со аудио датотеки. Недостатокот е што овие книги бараат апликација / систем кој го претвара текстот во говор во уредот за репродукција, што значи дека не може да се репродуцираат со помош на NLS плеерот и дека корисниците мора да бидат подготвени и способни да читаат тактилно или да спремни да го толерираат компјутерскиот звук.

Најнапредниот вид на DAISY книги е DAISY книгата со целосен текст и аудио. Во овој вид на книга и текстот и аудиото се присутни и може да се синхронизираат, така што читателот може да ја слуша човечката нарација и да го слушне гласот од текст во говор и има можност самиот читател/слушател да одреди правопис, интерпункција и други информации кои можеби не се јасно пренесени преку аудиото.

Книгата DAISY може да обезбеди онолку навигација колку што продуцентот ќе одлучи да вклучи. Минималната ознака вклучува маркер на почетокот и на крајот на книгата. Продуцентот му дава на читателот можност да се движи по страница, дел и поглавје. Можно е дури и книгите на DAISY да вклучуваат слики бидејќи DAISY е дизајниран да им служи на сите, од слепиот читач на Брајово писмо без воопшто вид до лице кое е дислексично со совршен вид, но со ограничена способност за читање. Количината на навигација ја одлучува продуцентот на книгата. Рекреативното читање може да има ограничена навигација (по поглавје или дури и од страната на оригиналната лента кога насловот е претворен од лента), додека учебниците бараат посложена навигација.

DAISY означува значителен напредок во производството на аудио книги за луѓе кои се слепи или имаат попреченост во читањето. Стандардот и новата технологија обезбедуваат подобро искуство во читањето и имаат потенцијал да донесат многу повеќе книги до ушите и до прстите на слепите.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *