Archives: Downloads

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АУДИОУЧЕБНИЦИ

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АУДИОУЧЕБНИЦИ30 DownloadsПрирачник за користење нa аудио учебници во училницата креиран во рамки на проектот „Аудио учебници – поддршка за учениците со потешкотии во читањето и нивните наставници“ Реф. Бр. 2020-1-LV01-KA201-077533. Сочувај тука